Klienci biznesowi

Prowadzimy szkolenia z zakresu zabezpieczania transakcji handlowych oraz gromadzenia dokumentacji na potrzeby przyszłych postępowań sądowych. Ponadto zapewniamy usługi związane z:

 • windykacją należności;
 • zakładaniem spółek (w tym m.in. przygotowujemy umowy oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniu rejestrowym);
 • przygotowaniem, wprowadzaniem zmian oraz opiniowaniem umów cywilnoprawnych (w tym umów o dzieło i o roboty budowlane, sprzedaży i dostawy, najmu, leasingu, zlecenia, przewozu i spedycji, agencyjnej), a także udziałem w negocjacjach wszelkich umów zawieranych przez Przedsiębiorców;
 • zmianą umów spółek prawa handlowego;
 • opracowywaniem i przeprowadzeniem procedury zbycia udziałów oraz ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych;
 • przeprowadzeniem procedury zmiany adresu siedziby i oddziałów spółek czy przedmiotu ich działalności, itd.;
 • powoływaniem i odwoływaniem prokurentów, pełnomocników oraz członków organów spółek;
 • wyłączeniem wspólnika ze spółki prawa handlowego;
 • opracowywaniem regulaminów sklepów internetowych;
 • sporządzeniem dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, aneksy do umów, wypowiedzenia, regulaminy pracy i wynagradzania);
 • sporządzaniem opinii prawnych;
 • reprezentowaniem Klientów w postępowaniu egzekucyjnym.

Wynagrodzenie Kancelarii może zostać ustalone w formie stawki ryczałtowej, godzinowej, a niekiedy premii za sukces, obliczanej od odzyskanej kwoty. W przypadku stałej obsługi prawnej, Kancelaria oferuje wynagrodzenie ustalone w stałej stawce miesięcznej oraz innowacyjne godzinowe pakiety usług.