Klienci indywidualni

Zapewniamy pomoc prawną osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcom w zakresie niezwiązanym z profilem ich działalności w poniższym zakresie:

 • reprezentujemy Klientów w postępowaniu polubownym i sądowym w sporach z innymi osobami fizycznymi i przedsiębiorcami, w tym pracodawcami;
 • sporządzamy pisma procesowe: pozwy, apelacje, odpowiedzi na pozew i apelacje, sprzeciwy oraz zarzuty od nakazów zapłaty i inne;
 • analizujemy możliwość uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku;
 • reprezentujemy Klientów w sprawach umownego i sądowego działu spadku, zniesienia współwłasności oraz podziału majątku;
 • przygotowujemy, wprowadzamy zmiany i opiniujemy umowy cywilnoprawne (najmu, sprzedaży, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, umowy deweloperskie, i inne);
 • występujemy jako obrońca oskarżonego w postępowaniu karnym (w tym w sprawach o oszustwo, zabójstwo czy udział w zorganizowanej grupie przestępczej);
 • w postępowaniu karnym reprezentujemy także pokrzywdzonych, działających jako oskarżyciel posiłkowy;
 • przygotowujemy skargi na czynności komornika oraz sporządzamy pozwy przeciwegzekucyjne;
 • doradzamy w zakresie możliwości zmiany, rozwiązania, wypowiedzenia i odstąpienia od zawartych przez Klientów umów;
 • analizujemy stan faktyczny sprawy w celu udzielanie Klientowi informacji w przedmiocie możliwości uzyskania odszkodowania i jego przewidywanej wysokości;
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielami oraz w postępowaniach sądowych o odszkodowania związane z wypadkami komunikacyjnymi, a także o odszkodowanie i zadośćuczynienie w razie śmierci osoby bliskiej.

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie powierzonej sprawy każdorazowo ustalana jest indywidualnie, przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania podejmowanych czynności oraz wartości przedmiotu sporu.