Sprawy sądowe

Kancelaria reprezentuje strony w sporach sądowych z zakresu:

  • prawa rodzinnego (w tym w szczególności w sprawach o rozwód, alimenty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny);
  • prawa spadkowego (w tym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, uznanie spadkobiercy niegodnym dziedziczenia oraz o zapłatę zachowku);
  • prawa pracy (odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, o zapłatę należnego wynagrodzenia i odszkodowania, a także w sprawach o mobbing);
  • innych sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym zwłaszcza o zapłatę;
  • prawa handlowego i gospodarczego (w tym odpowiedzialności członków zarządu oraz prokurentów za zobowiązania spółki; obrona władz spółek przed skutkami wynikającymi ze zwłoki w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości; wyłączenie wspólnika);
  • prawa upadłościowego i naprawczego;
  • ubezpieczeń, w tym likwidacji szkody z AC poszkodowanego oraz z OC sprawcy, a także zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego;
  • Oferujemy także profesjonalne zastępstwo w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych.
  • Podejmujemy również działania zmierzające do wyegzekwowania wierzytelności naszych Klientom na etapie polubownym i reprezentujemy Mocodawców w negocjacjach.

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie powierzonej sprawy każdorazowo ustalana jest indywidualnie, przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania podejmowanych czynności oraz wartości przedmiotu sporu.